كارداني پيوسته
برای دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای-کاردانش و یا هنرستان نظام قدیم
كارداني ناپيوسته
برای دارندگان پیش دانشگاهی یا دیپلم دبیرستان نظام قدیم
كارشناسي پيوسته
برای دارندگان پیش دانشگاهی یا دیپلم دبیرستان نظام قدیم
كارشناسي ناپيوسته
برای دارندگان  کاردانی(پیوسته و ناپیوسته)
كارشناسي ارشد
برای دارندگان کارشناسی
1
ساختمان
(کارهای عمومی ساختمان)
علمی کاربردی  نرم افزار کامپیوتر
حسابداری
تربیت معلم زبان و ادبيات فارسی
ادبیات فارسی
2
علمی کاربردی حسابداری
حسابداری
زبان و ادبیات فارسی
آموزش رياضی
 
3
کامپیوتر
(نرم افزار کامپیوتر)
عمران- ساختمان های بتنی
علوم اجتماعی
(مردم شناسی)
علمی کاربردی حسابداری
 
4
نقشه کشی عمومی
(نقشه کشی و طراحی صنعتی)
معماری
مهندسی کامپیوتر
(نرم افزار)
مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپيوتر
 
5
نقشه کشی معماری(معماری)
معماری سنتی
مهندسی شیمی
مهندسی تکنولوژی معماری
 
6
 
عمران-کارهای عمومی ساختمان
مرمت بناهای تاريخی
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیايي
 
7
 
عمران-آب و فاضلاب
مهندسی معماری
مهندسی تکنولوژی عمران(عمران)
 
8
 
عمران-روسازی راه
مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
 
9
 
عمران-زیرسازی راه
مهندسی مکانیک
(طرحی جامدات)
 
 
10
 
عمران-پل سازی و ابنیه فنی
مهندسی عمران
(عمران)
 
 
11
 
شیمی- عملیات پتروشیمی
مدیریت امور بانکی
 
 
12
 
شیمی-پالایش
شیمی (کاربردی)
 
 
13
 
تربیت معلم آموزش ریاضی
 
 
 
14
 
تربیت معلم قرآن کریم
 
 
 
15
 
علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات باغی
 
 
 
16
 
علمی کاربردی امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی
 
 
 
17
 
تکنولوژی آبیاری
 
 
 
جمع
5
17
12
8
1
43
بازگشت