فراخوان دفتر توسعه كارآفريني منطقه 7

1390/09/19 (03:31:34 ب.ظ)

دفتر توسعه كارآفريني منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي از صاحبان ايده و طرح هاي كارآفرينانه دعوت بعمل مي آورد با تكميل فرم ثبت نام طرح و ايده خود را جهت بررسي اوليه به آدرس پست الكترونيك ide.iau7@Gmail.com   ارسال نمايند.
پس از بررسي طرح هاي ارسالي از صاحبان ايده هاي مورد تائيد دفتر جهت مذاكره و پيش برد ايده تا حصول كارآفريني دعوت بعمل خواهد آمد.

 
دريافت فرم ثبت نام